Kategorijos archyvas: Projektai

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, vykdo projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija (toliau – Projektas)“.

Skaityti toliau

PROJEKTAS – Priklausomybių prevencijos – kaip įtakosime šiandienos visuomenę

Projekto tikslas: Mažinti socialinę atskirtį, vykdant prevencines programas priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų srityje.

Projekto veiklos:

  • Socialinė akcija – provokacija „Priklausomas? Mums tai svarbu?“
  • Atviras renginys „Socialinis skambutis“
  • Seminaras “Bendruomeniškumo ugdymas”
  • Radijo laidų ciklas „Priklausomybė ir visuomenė: šiandienos aktualijos“
  • Seminaras – diskusija “Lygiavertiškumas“
  • Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimo renginiai
  • Pagalbos forumas
  • Įstaigų bendradarbiavimo idėjų mugė
  • Mokymai asmenims, dirbantiems su priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis sergančiaisiais žmonėmis
  • Komandinės supervizijos

Skaityti toliau

PROJEKTAS NR. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, PSICHOLOGINĖ IR SOCIALINĖ REABILITACIJA“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 608 (Žin., 2013, Nr. 73-3673), administruoja projektą „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (toliau – Projektas).

Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 20072013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-03-V priemonę ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“. Skaityti toliau

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinė ir socialinė reabilitacija, socialinė integracija, socialinės atskirties mažinimas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-03-V priemonės ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“

http://ntakd.lt/files/reabilitacija/Reabilitacija_2013.pdf

Vaikas – visavertis, pilnateisis visuomenės narys

024Pradėta galvoti, kaip galima būtų pagelbėti šiems vaikams. Taip buvo parašyti pirmieji projektai savivaldybei:

1.  2013 m. Projektas „Vaikas – visavertis, pilnateisis visuomenės narys“-  Patalpų, skirtų paraiškoje aprašytai veiklai vykdyti, eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros energija, vandentiekis ir kanalizacija, kita patalpų priežiūra)- 5000 lt.

2. 2013 m. Projektas  „Tarptautinė vaikų vasaros stovykla „Pažintis su Kuršių kraštu“. Vaikų  vasaros stovyklai organizuoti – 2000 lt.

 

Vykdyti projektai, kuriems lėšos buvo suaukotos ir savanorių aukos:

2010 m. – vaikų vasaros stovykla  “Vasaros blyksnis”, organizuota Akmenės rajone, Dabikinėlė.